Gujarati Girl Names A

Gujarati Boys Names:

X

Gujarati Girls Names:

X

Name Gujarati Name Meaning
Aabha આભા Glow
Aabharana આભરણ Jewel
Aadab આદાબ Hope and need
Aadarshini આદર્શિની Idealistic
Aadhya આધ્યા First Power
Aadita આદિતા From the beginning
Aadrika આદ્રિકા Mountain
Aahladita આહલાદિતા Bubbling with delight
Aahna આહ્ના Exist
Aakanksha આકાંક્ષા Desire
Aalia આલિયા Exalted, Highest social standing
Aaliya આલિયા High, Tall, Towering, Excellent
Aamaal આમાલ Hopes, Aspirations
Aaoka આલોકા Lustrous
Aapti આપ્તિ Fulfilment
Aaratrika આરાત્રિકા Dusk Lamp beneath ‘Tulsi’ plant
Aarini આરિની Adventerous
Aarna આર્ના Laxmi
Aarti આરતી Form of worship
Aashalata આશાલતા Creeper of hope
Aashi આશી Smile
Aashika આશિકા Lovable
Aashiyana આશિયાના Beautiful home
Aashna આષ્ના Beloved, Devoted to love
Aashni આષ્ની Lightning
Aashritha આશ્રિતા Somebody who gives shelter
Aasia આસિયા
Aasmaa આસમા Excellent, Precious
Aastha આસ્થા Faith
Aathmika આથ્મિકા Related to aathma or soul
Aatikah આતિકઃ
Aatmaja આત્મજા Daughter
Aayushi આયુશી One with long life
Abeer અબીર Fragrance
Abha આભા Lustre, shine
Abhati અભાતી Splendour, light
Abhaya અભયા Fearless
Abhidha અભીધા Literal meaning
Abhidhya અભીધ્યા Wish, longing
Abhijata અભિજાત Well born (woman)
Abhijita અભિજીતા Victorious woman
Abhijna અભીજ્ના Remembrance, recollection
Abhilasa અભિલાસા Desire, wish
Abhilasha અભિલાશા Desire
Abhinithi અભિનીતિ That which is already been performed, friendship
Abhiprithi અભિપ્રિથિ Full of love
Abhira અભિરા Cow herd
Abhirami અભિરામી Goddess Parvati
Abhirathi અભિરથી Pleasure
Abhiri અભિરી A raagini of Indian music
Abhiruchi અભિરુચિ Beautiful
Abhirupa અભિરુપા Beautiful (woman)
Abhisarika અભિસારિકા The beloved one
Abhisri અભીશ્રી Surrounded by glory, shining, powerful
Abhitha અભિથા Fearless (Goddess Parvati)
Abhithi અભિથિ Fearlessness
Abidah અબિદઃ Worshipper, Devotee
Abirami અબિરામી Godessname, Godess Lakshmi
Abishta અબિષ્ટ Lady of the house
Abja અબ્જા Born in water
Ablaa અબલા Perfectly formed
Aboil અબોઇલ The name of a flower
Aboli અબોલી The name of a flower
Achala અચલા Constant
Achira અચિરા Very short
Achit અચિત
Achla અચલા The earth, stable
Acira અસિરા Brief, swift, fast
Adarsha આદર્શા Ideal
Adeela અદીલા Equal
Adhira અધીરા Lightning
Adhishree અધિષ્રી Exalted
Adi-Shakti આદિ-શક્તિ Goddess Durga
Adishree અદિશ્રી Exalted
Aditha અદિથા The first root
Adithi અદિથિ Freedom, safety, abundance
Aditi અદિતિ Mother of gods
Aditri અદિત્રી Highest honor, Goddess Lakshmi
Adrija અદ્રિજા Of the mountain, another name for parvathi
Adrika અદ્રિકા Celestial
Adrisa અદ્રિસા Mountain Lord
Advika અદ્વિકા Unique
Adwita અદ્વિતા Unique
Adwiteya અદ્વિતેયા Unique
Adwitiya અદ્વિતીય Matchless
Adya આદ્યા First, unparalleled
Aesha ઐષા Love
Afaf અફફ Chastity
Afraa અફરા White
Afrah અફ્રહ Happiness
Afroza અફ્રોજા Quintessence of fire
Agamya અગમ્ય Knowledge, Wisdom
Aghanashini અઘનાશિની Destroyer of sins
Agnishikha અગ્નિશિખા Flames of fire
Agrata અગ્રતા Leadership
Agrima અગ્રીમા Leadership
Ahalya અહલ્યા Rishi Gautam’s wife, woman rescued by Lord Rama
Ahd અહદ Pledge, Knowledge
Ahilya અહિલ્યા Maiden
Ahimsa અહિંસા Nonviolent virtue
Ahladita અહલાદિતા In happy mood
Ahladitha અહલાદિથા Delighted
Ahlam અહ્લમ Witty, One who has pleasant dreams, Imaginative
Aida ઇદા Visiting, Returning
Aisha એષા Living, Prosperous, Wife of Prophet Mohammed
Aishani ઐશાની Goddess Durga
Aishi ઐશી God’s gift
Aishwarya ઐશ્વર્યા Wealth
Aja અજા One who is self existent
Ajaa અજા Shakti
Ajagandha અજગંધા Daughter of Aja
Ajala અજ઼લા The earth
Ajanta અજન્તા Famous Buddist cave
Ajastha અજસ્થા
Ajeeta અજીતા Invincible, unconquerable
Ajinder અજિંદર Victorious
Ajita અજીતા A winner
Akalka અકાલકા Free from impurity, moonlight
Akane અકાને Someone you cannot stop loving
Akanksha આકાંક્ષા Desire, wish
Akashleena આકાશલીના Star
Akhila અખિલા Complete
Akira અકીરા Graceful strength
Aklima અક્લિમા The first step
Akriti આકૃતિ Shape
Akshadha અક્ષધા God’s blessings
Akshara અક્ષરા Letters
Akshata અક્ષતા Rice
Akshaya અક્ષયા Indestructible
Akshi અક્ષી Existence
Akshita અક્ષિતા Seen
Akshiti અક્ષિતિ Victorious peace
Aksithi અક્સિથી Imperishability
Akula અકુલા Goddess Parvati
Akuti અકુતી Princess
Alaina અલૈના Dear Child
Alak અલક World, Beautiful tresses
Alaka અલકા A girl with a lovely hair, beauty
Alaka, Alka અલકા, અલ્કા A girl with a lovely hair
Alakananda અલકનંદા Name of a river
Alaknanda અલકનંદા A river in the Himalayas
Alankrita અલંક્રિતા Decorated lady
Alda અલ્દા Rich
Alekhya અલેખ્યા A Picture or a Painting
Alia અલિયા Exalted, Highest social standing
Alisha અલીશા Protected by God
Aliza અલીજા Joyous
Alka અલ્કા Lock of curly hair
Allanna અલ્લાન્ના
Almas અલ્મસ A diamond
Aloki અલોકી Brightness
Alopa આલોપા Faultless
Alpa અલ્પા Little
Alpana અલ્પના A decorative design
Alpita અલ્પિતા
Altthea અલ્ત્ઠેયા Sincere
Amala અમલા, અમલા The pure one
Amaldeepti અમલદીપ્તી Camphor
Amani આમાની Spring season (vasanth ritu)
Amani અમાની Road, one who shows the path
Amara અમરા Grass, immortal one
Amari અમારી Eternal
Amaris અમરિસ Child of the Moon
Amarta અમરતા Immortality
Amatullah અમાતુલ્લાહ Female servant of Allah
Amba અંબા Parvati
Ambalika અંબાલિકા Mother, one who is sensitive
Amberley અમ્બેરલી The sky
Ambika અંબિકા Goddess Parvati
Ambu અંબૂ Water
Ambuda અંબુડા Cloud
Ambuja અઁબુજા Born of a Lotus, Goddess Lakshmi
Ameena અમીના Trustworthy, Faithful
Ameera અમીરા Leader, Princess
Ami અમી Nectar
Amidi અમિદી
Amisha અમીષા Beautiful
Amishi અમિશી Pure
Amishta અમિષ્તા
Amita અમિતા Limitless
Amithi અમિતિ Immeasurable
Amiti અમિતિ Boundless
Amitjyoti અમિતજ્યોતી Limitless brightness
Amiya અમિયા Nectar
Amla અમ્લા Pure
Amlika અમ્લિકા Tamerind
Amoda અમોદા Happiness
Amodini અમોદિની Happy girl
Amolika અમોલિકા Priceless
Amoolya અમૂલ્યા Precious
Amrapali આમ્રપાલી Famous courtesan who became a devotee of Buddha
Amrita અમૃતા Immortality
Amritambu અમ્રિતામ્બૂ Moon
Amritkala અમૃતકલા Nectarine art
Amrusha અમૃશા Sudden
Amrutha અમૃતા
Amshula અંશુલા Sunny
Amukta અમુક્ત Can’t be touched Precious
Amulya અમુલ્યા Priceless
Amvi અમ્વી A goddess
Ana આના Playful,wanted
Anaan અનાન Clouds
Anagha અનાઘા Sinless
Anagi અનાગી Valuable
Anahita અનાહિતા Graceful
Anal અનલ Five
Anala અનલા Goddess of fire
Anamika અનામિકા Ring finger
Ananda આનંદા
Anandalakshmi આનંદાલક્ષ્મી Goddess of happiness
Anandamaye આનંદમયી Joy permeated
Anandamayi આનંદમયી Full of joy
Anandani અનંદાની Joyful
Anandi આનંદી Always happy (woman)
Anandini આનંદિની Joyful
Anandita આનંદિતા Happy
Anandmayee આનંદમયી Full of happiness
Anangee અનંગી Cupid’s consort
Ananta અનંતા Eternal (woman)
Anantha અનંતા, અનંતયા Endless, eternal
Ananti અનંતી Gift
Anantya અનંતા, અનંતયા Endless, eternal
Ananya અનન્યા Matchless
Anarghya અનાર્ઘ્યા Priceless
Anasuya અનસૂયા Without spite or envy
Anathi અનથી Modest, respectful
Anavi અનવી Kind to people
Anbar અંબર Perfume, Ambergris
Anchal આઁચલ The decorative end of a sari
Anchala અંચલા One end of saree which is free
Anchita અંચિતા Honoured, worshipped
Aneesa અનીસા Friendly, Of good company
Anemone અનેમોને Type of flower
Angaja અંગાજા Daughter of Aja
Angana અંગના Handsome woman
Angarika અંગારિકા Flame coloured flower, Palash or Flame of the Forest
Angha અનઘ Beauty
Angira અંગિરા Mother of Birhaspati
Angoori અંગૂરી Grape like
Anhithi અનહિતિ Gift, donation
Ania અનિયા Grace
Aniha અનિહા Indifferent
Anika અનીકા Goddess Durga
Anilaja અનીલજા
Anima અનિમા He power of becoming small
Anindita અનિંદિતા Beautiful
Aninditha અનિંદિથા Virtuous, venerated
Anisha અનિશા Continuous
Anishka અનિશ્કા Who has Friends, No Enemies.
Anita અનીતા Grace
Aniya અનિયા Creative
Anjali અંજલી Homage
Anjalika અંજલિકા One of Arjuna’s arrows
Anjana અંજના Mother of Hanuman
Anjani અંજની Hanuman’s mother, illusion (maya)
Anjika અંજિકા Blessed
Anjini અંજિની Mother of Hanuman
Anju અંજૂ One who lives in heart
Anjushri અંજૂશ્રી, અંજૂશ્રી Dear to one’s heart
Ankal અંકલ Whole
Ankita અંકિતા Conquered, a signet, symbol
Ankitha અંકિતા With auspicious marks
Ankolika અંકોલિકા An Embrace
Anna અન્ના Food
Annada અંનદા Goddess Durga
Annapoorna અન્નપૂર્ણા Goddess of grains
Annapurna અન્નપૂર્ણા Goddess Parvati, generous with food
Annika અન્નિકા Goddess Durga
Annisa અન્નિસા Friendly
Annjaya અન્ન્જય
Anokhi અનોખી Unique
Ansha અન્ષા Portion
Anshi અંશી God’s gift
Anshika અન્શિકા Minute particle
Anshita અન્શિતા A part of
Anshula અંશુલા Sunny
Anshumala અન્શુમાલા Garland of rays
Anshumali અંશુમાલી Sun
Ansuya અન્સુયા Learned woman
Antara અંતરા The second note in Hindustani classical music
Antariksha અંતરિક્ષ Space, Sky
Antini અંતિની Living in a hermitage
Anubhuti અનુભૂતિ Experience
Anudeepthi અનુદીપ્થી Divine light
Anuga અનુગા A companion
Anugraha અનુગ્રહા Divine Blessing
Anuja અનુજા Younger sister
Anukampa અનુકમ્પા God’s Grace
Anukeertana અનુકીરતાના Praising God’s virtues
Anukriti અનુકૃતિ Photograph
Anula અનુલા Not wild, gentle
Anulata અનુલાતા One with very slim figure
Anulekha અનુલેખા One who follows destiny
Anuloma અનુલોમા Sequence
Anumati અનુમતિ Consent
Anumegha અનુમેઘા Following the rain
Anumeha અનુમેહા After the rain
Anumita અનુમિતા Love and Kindness
Anunitha અનૂનિતા Courtesy
Anupa અનુપા Pond
Anupama અનુપમા Unique, unparalleled
Anuprabha અનુપ્રભા Brightness
Anupriya અનુપ્રિયા Beloved
Anuradha અનુરાધા A bright star
Anuragini અનુરાગિની Beloved
Anurati અનુરતી Consent
Anusha અનુશા Beautiful morning, a star
Anushka અનુષ્કા A term of endearment
Anushri અનુશ્રી Pretty
Anusri અનુશ્રી Glorious, famous
Anusuya અનુસુયા Non jealous
Anuttara અનુત્તારા Unanswered
Anuva અનુવા Knowldege
Anvi અન્વી One of Devi’s names
Anvita અન્વિતા Who bridges the gap
Anwaar અનવાર Rays of light
Anwesha અન્વેશા Quest
Anwita અન્વિતા Goddess Durga
Anya અન્યા Inexhaustible
Aolani ઓલાની Cloud from Heaven
Apala અપલા Most beautiful
Apara અપરા Materialistic knowledge
Aparajita અપરાજિતા Unconquerable (woman)
Aparijita અપરિજિતા Undefeated, name of a flower
Aparna અપર્ણા Goddess Parvati
Aparoopa અપારૂપા Extremely beautiful
Apeksha અપેક્ષા Expected
Apinaya અપિનાયા Expressions in dance
Apsara અપ્સરા Celestial maiden
Apurba અપુરબા Never seen before
Apurva અપૂર્વ Like never before
Aqilah અકિલાહ Intelligent woman
Aqsa અક્સા A mosque
Araceli અરાસેલી Gate of Heaven
Aradhana આરાધના Worship
Arathi અરથી
Arati આરતી, આઆર્ટી Worship
Archa અર્ચા Worship
Archan અર્ચન Worship
Archana અર્ચના Worship
Archini અર્ચિની Ray of light
Archisha અર્ચિષા A ray of light
Archita અર્ચિતા One who is worshipped
Ardra આર્દ્ર 6th nakshatra
Areebah અરીબાહ Witty and smart
Areej અરીજ Pleasant smell
Arianna અરિઅન્ના Holy One
Arij અરિજ Sweet smell
Ariktha અરિક્થા Fulfilled
Ariona અરિઓના Bringer of Life
Arja અર્જ Divine
Arjuni અર્જુની Dawn, white cow
Arkita અર્કિતા Plentiful
Armin અર્મિન Dweller of the garden of eden
Armita અર્મિતા Desire
Arni અરની Sun
Arogyada અરોગ્યદા Granter of Good Health
Arohi આરોહી A music tune
Aroob અરૂબ (Woman) Loving to her husband
Arpana અર્પના Surrendered
Arpita અર્પિતા Dedicate
Arshia અર્શિયા Heavenly
Arshiya અર્શિયા Heavenly
Artana અર્તાના Vanquisher of all foes
Arti આરતી
Aruna અરુણા Dawn
Arundhathi અરુંધથી Fidelity
Arundhati અરુંધતી A star
Aruni અરુની Dawn
Arunima અઋુણિમા Glow of dawn
Arushi અઋષિ Dawn, red sky in the early morning, first rays of the sun
Arwa અરવા Female mountain goat
Aryahi અર્યાહી Goddess Durga
Aryama અર્યામા The sun
Aryana અર્યાના Noble
Asah અસહ Plant known for its greeness
Asalah અસલાહ Purity
Asarat અસરત
Asavari અસાવરી Name of a raga or melody
Aseelah અસીલાહ One belonging to a great heritage and family
Aseema અસીમા, આશિમા Limitless
Asfaq અસ્ફક Favours, Kindness, Compassion
Asgari અસગ઼રી Devotee
Asha આશા Hope
Ashakiran આશાકિરણ Ray of hope
Ashalata આશાલતા Creeper of hope
Ashani અશની Lightening
Ashavari આશાવારી Name of a raaga
Ashfina અશ્ફિના
Ashika અશિકા One without sorrow, mercury
Ashima અશિમા
Ashiqa અશિકા
Ashira અશિરા Wealthy
Ashis અશિસ Benediction
Ashita અશિતા River Yamuna
Ashlesha આશ્લેષા A star
Ashley અશ્લેય Ash wood
Ashmi અશ્મી
Ashmita અશ્મિતા Rock born, very hard and strong
Ashmiza અશ્મિજા
Ashna અશના Friend
Ashoka અશોકા Without grief
Ashrita આશ્રિતા
Ashritha આશ્રિતા Dependant
Ashwabha અશ્વાભા Lightening
Ashwina અશ્વિના Child of the star
Ashwini અશ્વિની A star
Asita અસીતા The river Yamuna
Asiya આસિયા One who tends to the weak and heals
Askini અસ્કિની Daughter of Prajapati Virat
Aslesha આસ્લેશા A star
Asma આસ્મા Daughter of Abu Bakr
Asmita અસ્મિતા Pride
Astha આસ્થા Faith
Asvika અસ્વિકા A little mare
Aswathi અસ્વથી
Asya અસ્યા Grace
Atasi અતાસી A blue flower
Athalia અથાલિયા God is exalted
Athasha અથાષા
Atheeva અથીવા Ultimate
Atif આતિફ Generous
Atiriya અતીરિયા Beloved,very dear
Atmaja આત્મજા Daughter
Atmikha અત્મિખા Light of God
Atreyi અત્રેયી Name of a river
Atula અતુલા Uncomparable
Auhna ઔહના Passion
Avani અવની, અબની Earth
Avanija અવાનીજા Godess Parvathi
Avanti અવંતી Ancient Malwa, Ujjain
Avantika અવંતિકા City of Ujjain
Avapya અવાપ્યા Achieving
Avasa અવસા Independent
Avigna અવિગ્ના
Avinashi અવિનાશી Indestructable
Avinashika અવિનાશિકા Indestructable
Avipsa અવિપ્સા
Avishi અવિશી Earth, river
Avni અવનિ The Earth
Avnita અવનિતા The Earth
Ayanna અયાન્ના Innocent
Ayati અયતી Royal
Ayeh એહ Sign, distinct
Ayesha આયેશા Wife of the Prophet
Ayurda અયુર્દા Bestower of Longevity
Ayushi અયુશી Long life
Ayushmati આયુશ્મતિ One who has a long life
Azeeza અજીજા Esteemed, Precious, Cherished
Azhaar અજ્હાર Flowers, Blossoms
Azmina અજ્મિના Fortunate
Azza અજ્જા Young female gazelle

Check Also

Gujarati Girl Names V

Name Gujarati Name Meaning Vachya વાચ્ય Sita Vagdevi વગદેવી Goddess Saraswati Vagishwari વાગીશ્વરી Goddess Saraswati …